Sudski tumač za slovenski jezik Sarajevo

Sudski tumač za njemački jezik Sarajevo

Sudski tumač za turski jezik Sarajevo

Sudski tumač za engleski jezik Sarajevo

Sudski tumač za ostale jezike Sarajevo

Sudski tumač za švedski jezik Sarajevo

Sudski tumač za italijanski jezik Sarajevo

SUDSKI TUMAČ


Sudski tumač
je osoba koja je položila ispit stručnog znanja iz jezika za koji je postavljen od strane Ministra Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon položenog pismenog i usmenog dijela ispita sudski tumač polaže zakletvu pred predsjednikom kantonalnog suda, prilikom koje izjavljuje da će dužnost sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju. Prevođenjem dokumenata, ovjeravanjem svojim pečatom sudskog tumač i svojim potpisom sudski tumač garantuje za istovjetnost prevoda sa originalnim dokumentom.

Sudski tumači Sarajevo su tim iskusnih sudskih tumača koji prevode sa i na većinu svjetskih jezika.

OVJERENI PREVODI

Ovjereni prevod sudskog tumača su u pravnom prometu u svrhu priznavanja kod nadležnih institucija neophodni kod sljedećih dokumenata:
- lični dokumenti (rodni i vjenčani listovi, diplome, prijepisi ocjena, potvrde, dozvole za boravak ili rad, stanja računa u banci, itd),
- pravni i sudski dokumenti (rješenja, potvrde, ugovori, tužbe, rješenja, odluke, zapisnici, izvještaji, pravilnici, itd.),
- dokumentacija poslovnih društava (izvodi iz sudskog registra za kompanije, financijski izvještaji, revizorski izvještaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderi i konkursna dokumentacija, itd.),
- tehnička dokumentacije,
- ostali stručni tekstovi, spisi, certifikati i sl.

Ovjereni prevodi (od strane sudskog tumača) su prevodi koji imaju pravnu valjanost i istovjetnost s originalom što se garantira ovjerom ovlaštenog sudskog tumača za svaki pojedinačni jezik.

DOSTAVA DOKUMENATA

Vaše dokumente možete dostaviti na sljedeće načine:


- Ličnom dostavom na našu adresu: Trg međunarodnog prijateljstva 7 (Alipašino polje)


- putem maila na mail adresu: info@sudskitumacisarajevo.com


- slanjem vašeg dokumenta putem upita sa naše veb stranice


- viberom na broj telefona: +387 61 502 426

PREUZIMANJE PREVODA

Nakon što dostavite vaše dokumente za prevod trebate precizirati kako želite da preuzmete svoje ovjerene prevode. Vaše ovjerene prevode možete preuzimati na sljedeće načine:

- ličnim preuzimanjem na našoj adresi: Trg međunarodnog prijateljstva 7 (Alipašino polje)


- poštom (brzom, običnom, preporučenom ili pouzećem)

Ukoliko vam osim originalnog ovjerenog prevoda treba i skenirana verzija ovjerenog prevoda vašeg dokumenta, morate to naglasiti.

CIJENE

Cijene prijevoda sudskih tumača se određuju prema Tarifi nagrada za rad sudskih tumača. Cijene prema Tarifi su kako slijedi:

Za prijevod pismenih dokumenata s jednog od službenih jezika Federacije na strani jezik, i to:
za svako pismeno do 15 redova 15,00 KM
za pismeno preko 15 redova, za svaki otiskani red 0,75 KM
Za prijevod pismenih dokumenata sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije, i to:
za svako pismeno do 15 redova 8,00 KM
za pismeno preko 15 redova, za svaki otiskani red 0,75 KM
Za prijevod pismenih dokumenata sa stranog jezika na drugi strani jezik, i to:
za svako pismeno do 15 redova 12,00 KM
za pismeno preko 15 redova, za svaki otiskani red 0,75 KM

Napomena:
Nagrada iz tarifnog broja 1. računa se po redu prijevoda otiskanog teksta na pisaćem stroju ili računaru, s tim što se započeti red računa kao cijeli red.
Za prijevod složenih znanstvenih i stručnih tekstova i tekstova s posebnim pismom (arapsko, kinesko, japansko i dr.), nagrada se može povećati najviše do 50%.
Za pregled i ovjeru prijevoda kojeg je izvršila druga osoba, sudskom tumaču pripada polovina nagrade iz tarfinog broja 1.

POPUST
Kod veće količine dokumenata dajemo POPUST. Stoga je važno da u upitu o cijeni prevoda navedete odnosno pošaljete sve dokumente koje želite dati na prevod, kako bi dobili adekvatan popust na veću količinu dokumenata.

KLIJENTI

Veliki broj klijenata (kako fizičkih, tako i pravnih lica) je dokaz našeg uspješnog i kvalitetnog rada na polju prevodilačkih usluga. Ovdje ćemo vam navesti samo neke od naših zadovoljnih klijenata:

- Agencija za privatizaciju FBiH
- Bayer d.o.o.
- Energoinvest d.d.
- Prevent d.o.o.
- Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
- Ministarstvo pravde BiH
- Sportina Group d.o.o.
- Hundai-Auto d.o.o.
- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
- Univerzitet Sarajevo
- EVROPA LIJEK PHARMA d.o.o.
- Bitumenka d.d.
- Fercon d.o.o.
- AVA COM GROUP d.o.o.
- Mikrokop BH d.o.o.
- Agencija za privatizaciju FBiH
- Bayer d.o.o.
- Energoinvest d.d.
- Prevent d.o.o.
- Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
- Ministarstvo pravde BiH
- Sportina Group d.o.o.
- Hundai-Auto d.o.o.
- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
- Univerzitet Sarajevo
- EVROPA LIJEK PHARMA d.o.o.
- Bitumenka d.d.
- Fercon d.o.o.
- AVA COM GROUP d.o.o.
- Mikrokop BH d.o.o.

UPIT

Naše radno vrijeme je od 08.00 do 17.00 sati, ali u slučaju hitnosti možete nas zvati i mailom kontaktirati i van našeg radnog vremena.
Kako biste saznali cijenu prevoda vašeg dokumenta i kada vaš prevod može biti završen vaš dokument možete poslati ovim neobavezujućim online upitom. Na vaš online upit odgovaramo u roku od 2 sata u toku radnog vremena, a van našeg radnog vremena u roku od 6 sati nakon slanja istog.
Nakon što pregledamo document/e i procijenimo obim posla, poslaćemo vam ponudu s naznakom cijene i rokom isporuke. Ukoliko prihvatite našu ponudu, počinjemo sa prevođenjem.
Molimo vas da zakačite vaš/e dokument/e te navedete u kojem roku okvirno vam treba prevod istog/istih!
Veoma brzo ćete dobiti odgovor na vaš upit, a ukoliko ste u žurbi, možete i nazvati nas na telefon: 061/502-426

SUDSKI TUMAČI SARAJEVO
Trg međunarodnog prijateljstva 7
71000 Sarajevo
mob/viber : 061/502-426
mail: info@sudskitumacisarajevo.com